1205

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ប្រើស៊ីម

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ប្រើស៊ីម

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអត្តសញ្ញាណកម្ម

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

តើលេខអាយម៉ីគឺជាអ្វី?

តើខ្ញុំអាចស្វែងរកលេខអាយម៉ីនៃទូរសព្ទចល័តដោយរបៀបណា?

តើអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពលេខអាយម៉ីនៃ​ទូរសព្ទចល័តតាមរយៈប្រព័ន្ធ EIRS ដោយរបៀបណា?

តើលេខអាយម៉ីត្រឹមត្រូវ ឬ​​លេខអាយម៉ីមិនត្រឹមត្រូវក្នុងប្រព័ន្ធEIRS មានន័យដូចម្ដេច?

តើលេខអាយម៉ីដែលបានចុះបញ្ជីទៅក្នុងប្រព័ន្ធ EIRS មានន័យដូចម្ដេច?

តើខ្ញុំអាចចុះបញ្ជីលេខអាយម៉ីនៃទូរសព្ទចល័តឬឧបករណ៍ប្រើស៊ីម ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ EIRS ដោយរបៀបណា?

ទូរសព្ទចល័តរបស់ខ្ញុំ មានលេខអាយម៉ីត្រឹមត្រូវហើយ តើខ្ញុំនៅតែត្រូវចុះបញ្ជីលេខអាយម៉ីនេះ ជាមួយប្រព័ន្ធ EIRS ទៀតដែរឬទេ?

ទូរសព្ទចល័តរបស់ខ្ញុំមានលេខអាយម៉ីមិនត្រឹមត្រូវតើអាចបន្តដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ?

តើអ្វីជាដំណាក់កាលលើកលែងនៃការចុះបញ្ជីឥតបង់ថ្លៃ ក្នុងប្រព័ន្ធ EIRS ?

ទូរសព្ទចល័តរបស់ខ្ញុំកំពុងតែប្រើប្រាស់ជាមួយសេវាកម្មទូរសព្ទចល័ត តើមានផលប៉ះពាល់អ្វីដែរឬទេ នៅក្នុងដំណាក់កាលលើកលែងនៃការចុះបញ្ជីឥតបង់ថ្លៃ?

តើឧបករណ៍ប្រើស៊ីមប្រភេទណាខ្លះ ដែលតម្រូវឱ្យចុះបញ្ជី ជាមួយប្រព័ន្ធ EIRS នៅក្នុងដំណាក់កាលលើកលែងនៃការចុះបញ្ជីឥតបង់ថ្លៃ?

តើខ្ញុំអាចយកទូរសព្ទចល័តពីក្រៅប្រទេស មកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានដែរឬទេ?

តើខ្ញុំគួរតែពិនិត្យមើលស្ថានភាពលេខអាយម៉ី មុននឹងសម្រេចចិត្តទិញទូរសព្ទចល័តដែរឬទេ?

តើភ្ញៀវទេសចរ ត្រូវចុះបញ្ជីលេខអាយម៉ីនៃទូរសព្ទចល័តរបស់គាត់ ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ EIRS ដែរឬទេ?

តើចាំបាច់ដែរឬទេដែលខ្ញុំត្រូវចងចាំលេខអាយម៉ីនៃទូរសព្ទចល័តរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃអនាគត?

តើការចុះបញ្ជីលេខអាយម៉ីនៃទូរសព្ទចល័ត តម្រូវឱ្យមានអត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ ដែរឬទេ?

តើខ្ញុំអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការចុះបញ្ជីលេខអាយម៉ីនៃឧបករណ៍ប្រើស៊ីមជាមួយប្រព័ន្ធ EIRS តាមមធ្យោបាយណា?

IMEI ឈរ សម្រាប់ អត្តសញ្ញាណ ឧបករណ៍ ចល័ត អន្តរជាតិ ។ វា ជា លេខ អត្តសញ្ញាណ អន្តរជាតិ នៃ ឧបករណ៍ ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ SIM ដែល មាន ១៥ (ដប់ប្រាំ) តួលេខ ក្នុង ទ្រង់ទ្រាយ ខាង ក្រោម៖

  • ៨ (ប្រាំបី) ខ្ទង់ដំបូងគឺ Type Allocation Code (TAC);
  • ៦ (ប្រាំមួយ) ខ្ទង់បន្ទាប់គឺ Serial Numbers (SNR);

១ (មួយ) ខ្ទង់ចុងក្រោយត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចំណាត់ថ្នាក់របស់ IMEI ។

IMEI អាច រក បាន ដូច ខាង ក្រោម៖

  • Dial *#06# ពី បន្ទះ ទូរស័ព្ទ ដៃ របស់ អ្នក;
  • នៅលើទូរស័ព្ទចល័តដើម

ចំណាំ: ទូរស័ព្ទចល័តអាច មាន IMEIs ច្រើន ដោយផ្អែកទៅលើ SIM(s ដែលអាចប្រើបាន)។

ស្ថានភាព IMEI នៃ ទូរស័ព្ទ ចល័ត អាច ត្រូវ បាន ពិនិត្យ ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ជាមួយ EIRS ដូច ខាង ក្រោម៖

  • ច្រកបណ្ដាញ: eirs.gov.kh
  • Mobile App: ទាញយក “IMEI KH” ពី Play Store ឬ App Store
  • USSD: Dial *1205#
  • SMS: វាយកូដ CHK និង 15 ខ្ទង់ IMEI បន្ទាប់ មក ផ្ញើ ទៅ 1205

ចំណាំ: ទូរស័ព្ទចល័តអាច មាន IMEIs ច្រើន ដោយផ្អែកទៅលើ SIM(s ដែលអាចប្រើបាន)។ ដូច្នេះ អ្នក គួរ ពិនិត្យ មើល ស្ថានភាព របស់ IMEIs ទាំងអស់ ដែល ទូរស័ព្ទ ចល័ត របស់ អ្នក មាន ។

Compliant IMEI with EIRS មានន័យថា ឧបករណ៍ណាមួយដែល IMEI មានប្រវែង 15 ខ្ទង់ និងមាន TAC (Type Allocation Code) ដែលបានអនុម័តដោយ GSMA ។ លក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ (MPTC)។

IMEI ដែល មិន អនុលោម តាម IMEI ជាមួយ EIRS មាន ន័យ ថា ឧបករណ៍ ណា មួយ ដែល IMEI មិន ត្រូវ បាន ធ្វើ តាម និយមន័យ ខាង លើ នៃ IMEI ដែល អនុលោម តាម នោះ ទេ ។

IMEI ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ ជា មួយ EIRS មាន ន័យ ថា IMEI នេះ ត្រូវ បាន គេ កត់ ត្រា នៅ ក្នុង EIRS ដែល ត្រូវ បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ ធ្វើ ការ នៅ កម្ពុជា។

ប្រភេទ ទូរស័ព្ទ ឆ្លាត និង លក្ខណៈពិសេស ឧបករណ៍ នឹង ចុះឈ្មោះ IMEIs របស់ ពួកគេ ជាមួយ EIRS ដើម្បី ធ្វើការ ជាមួយ SIM ក្នុងស្រុក នៅ កម្ពុជា ។

អំឡុង ពេល លើកលែង ទោស IMEI នៃ ឧបករណ៍ នឹង ត្រូវ បាន ចុះ បញ្ជី ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ជាមួយ EIRS ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ ដោយ បញ្ចូល ស៊ីម ក្នុង ស្រុក ឬ ធ្វើ ឲ្យ eSIM សកម្ម លើ ឧបករណ៍ បែប នេះ និង ធ្វើ ការ ហៅ ឬ SMS ទៅ លេខ ទូរស័ព្ទ ណា មួយ។

មកដល់ឆាប់ៗនេះ New

កម្មវិធីទូរសព្ទចល័ត

សេវា USSD

សេវាសារខ្លី (SMS)