1205

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ប្រើស៊ីម

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ប្រើស៊ីម

សូមទូរសព្ទមកកាន់លេខ1205 ដោយឥតគិតថ្លៃ

ច័ន្ទ – ​អាទិត្យ / 8:00 ព្រឹក – 5:00 ល្ងាច

ចម្ងល់ផ្សេងៗ

តាមដានដំណោះស្រាយលើចម្ងល់ផ្សេងៗ

មកដល់ឆាប់ៗនេះ New

កម្មវិធីទូរសព្ទចល័ត

សេវា USSD

សេវាសារខ្លី (SMS)