1205

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ប្រើស៊ីម

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ប្រើស៊ីម

សារៈប្រយោជន៍

ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ទូរសព្ទចល័តឬឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ប្រើស៊ីមក្លែងក្លាយ និងបង្កើនគុណភាពនៃសេវាទូរគមនាគមន៍ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

កាត់បន្ថយបទល្មើសចោរកម្ម នៃទូរសព្ទចល័តឬឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ប្រើស៊ីម និងបង្កើនសន្តិសុខសាធារណៈ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ទប់ស្កាត់ការនាំចូលខុសច្បាប់ នៃទូរសព្ទចល័តឬឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ប្រើស៊ីម និងលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ឯកសារ

ព័ត៌មាន

មគ្គុទេសក៍ប្រើប្រាស់

អនុក្រឹត្យ

តំណភ្ជាប់​ (Useful links)

អនុក្រឹត្យ

មគ្គុទេសក៍ប្រើប្រាស់

ព័ត៌មាន

មកដល់ឆាប់ៗនេះ New

កម្មវិធីទូរសព្ទចល័ត

សេវា USSD

សេវាសារខ្លី (SMS)